mardi 1 juin 2010

Larry Ochs, Jean Jeanrenaud, Miya Masaoka - Fly Fly Fly

Larry Ochs: tenor & sopranino saxophones
Joan Jeanrenaud: cello
Miya Masaoka: koto

2004 FLY FLY FLY
Review

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire